VODITELJSTVO STUDIJA

Voditeljica:
prof. dr. sc. Melita Kovačević
melita.kovacevic@erf.hr

Suvoditelji:
prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašic
bojana.dalbelo@fer.hr
prof. dr. sc. Ranko Matasović
rmatasov@ffzg.hr

Tajnica studija:
Katarina Kasanić
+385 1 4698 110
kkasanic@unizg.hr
James R. Booth , prof. dr. sc.
Department of Communication Sciences and Disorders, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Valeria Csepe , prof. dr. sc.
Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Science, Department of Psychophysiology, Research Group of Developmental Psychophysiology, Budimpešta, Mađarska. Predmeti na Jekonu: Etika znanstvenih istraživanja Kognitivna neuroznanost jezičnoga razvoja i matematičke sposobnosti
Bojana Dalbelo Bašić , prof. dr. sc.
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Uvod u umjetnu inteligenciju
Tomaž Erjavec , prof. dr. sc.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija. Predmet na Jekonu: Obrada prirodnog jezika
Peter Hagoort , prof. dr. sc.
F. C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, Radboud University, Nijmegen, Nizozemska. Predmet na Jekonu: Kognitivna neuroznanost jezika
Bernhard Hurch , prof. dr. sc.
Institut für Sprachwissenschaft, Karl-Franz Universität, Graz, Austrija. Predmet na Jekonu: Kognitivna gramatika
Velimir Išgum
Neurološka klinika KBC Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurofiziološki signali u neurokognitivnim istraživanjima
Zrinka Jelaska
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Odabrana poglavlja lingvistike
Dubravka Hranilović , prof. dr. sc.
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Osnove neuroznanosti
Miloš Judaš , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Razvojna neurobiologija moždane kore i kognitivna neuroznanost
Marijan Klarica , prof. dr. sc.
Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Lijekovi i mozak
Melita Kovačević , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Jezično usvajanje i razvoj Kognitivna neuroznanost jezika
Zdravko Lacković
Zavod za farmakologiju i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Neurotransmitori
Sven Lončarić
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Umjetne neuronske mreže Analiza i razumijevanje slike
Vesna Lužar-Stiffler , prof. dr. sc.
Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Marta Ljubešić , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Rana komunikacija
Brian James MacWhinney , prof. dr. sc.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Predmet na Jekonu: Pojavljivanje jezika
Ksenija Marinković , dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija
Ranko Matasović
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmeti na Jekonu: Lingvističke teorije Jezična tipologija i jezično procesiranje
Milko Mejovšek , prof. dr. sc.
Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Znanstvene metode
Davor Petrinović , prof. dr. sc.
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Automatsko prepoznavanje govora
Csaba Pleh , prof. dr. sc.
Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics Budapest, Hungary. Predmet na Jekonu: Jezična tipologija i jezično procesiranje
Zdravko Radman , dr. sc.
Institut za filozofiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Spoznaja u kontekstu filozofije uma
Pavao Rudan , prof. dr. sc.
Institut za antropologiju, Zagreb. Predmet na Jekonu: Antropologija – biološka i kulturna evolucija čovjeka
Robert Lionel Savoy , prof. dr. sc.
Harvard Medical School, Boston, USA. Predmet na Jekonu: Funkcionalno mozgovno oslikavanje MR-om
Ivan Slapničar
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Split. Predmet na Jekonu: Temelji programiranja i ekstrakcije znanja
Marko Tadić , prof. dr. sc.
Odsjek za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Predmet na Jekonu: Računalna i korpusna lingvistika
Roger K. R. Thompson , prof. dr. sc.
Biological Foundations of Behavior Program, Franklin & Marshall College, Lancaster, USA. Predmet na Jekonu: Komparativna kognicija i ponašanje
Robert Van Valin , prof. dr. sc.
Department of Linguistics, University of Buffalo, The State University of New York, Buffalo, USA. Predmet na Jekonu: Sintaktička teorija
Ronnie Wilbur , prof. dr. sc.
Department of Speech, Language, and Hearing Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA. Predmet na Jekonu: Dvojezičnost

Marko Tadić, prof. dr. sc.

Životopis:

Marko Tadić rođen je 28. kolovoza 1963. U Zagrebu je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju te diplomirao 1987. na Filozofskom fakultetu na kojem je studirao opću lingvistiku, fonetiku, latinski i društveno-humanističku informatiku.U siječnju 1988. počeo je raditi kao znanstveni novak u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, gdje i danas radi kao voditelj projekata MZT 130718 i 130821. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Pisi 1989. i Birminghamu 1991. Magistrirao je 1992.; doktorirao 1994. s temom Računalna obradba morfologije hrvatskoga književnoga jezikana Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno zvanje docenta stekao 1998., a izvanrednoga profesora 2004. Od 2001. predstojnik je Katedre za algebarsku i informatičku lingvistiku. Na istom odsjeku izvodi nastavu predmeta: Uvod u algebarsku lingvistiku, Uvod u korpusnu lingvistiku, Jezične tehnologije, Morfološki opis. Bio je članom organizacijskih odbora simpozija Jezici u kontaktuu okviru 12. svjetskog antropološkog kongresa održanog u Zagrebu 1988. i simpozija Kompjutorska lingvistika i jezična tehnologija potrebe i perspektive održanog u suradnji s Europskim vijećem u Dubrovniku 1989.

Voditelj je Zagrebačkoga lingvističkog kruga u akademskoj godini 1995./96.; od 1997. član je uredništva časopisa Suvremena lingvistika; u 1999. i 2000. član je Upravnoga vijeća CARNeta (Croatian Academic Research Network); od 2000. član Odbora za leksikografiju Razreda za filološke znanosti HAZU; od 2005. član Područnoga vijeća za humanističke znanosti. Član je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskoga društva za jezične tehnologije, Slovenskoga društva za jezične tehnologije, TELRI asocijacije (TransEuropean Language Resources Infrastructure), međunarodne udruge za promicanje resursa (korpusa i leksikona) za računalnu obradbu prirodnih jezika, (Europske) udruge za računalno jezikoslovlje (E)ACL-a, Europske udruge za strojno prevođenje (EAMT) i Međunarodne udruge za strojno prevođenje (IAMT).

Područja njegova znanstvenog interesa jesu: računalno jezikoslovlje, korpusna lingvistika, računalna leksikografija, računalna obradba morfologije, SGML/XML.

Gglavni je istraživač na projektima: Razvitak hrvatskih jezičnih resursa, Hrvatski nacionalni korpus; Računalna obradba hrvatskoga jezika, Hrvatski nacionalni korpus; Hrvatsko-slovenski paralelni korpus; Hrvatska suradnja u ELAN projektu, kao i I-projektima (glavni istraživač): Jezične tehnologije za hrvatski jezik i Informatička potpora Hrvatskome nacionalnom korpusu.

 

Popis znanstvenih publiciranih radova nastavnika u posljednjih 5 godina:

Red. br.         Naziv

1.                   Tadić, M., Fulgosi, S., Šojat, K. (2004). The Applicability of Lemmatization in Translational Equivalents Detection. U: Barnbrook, G., Danielsson, P., Mahlberg, M. (ur.),  Meaningful Texts: The Extraction of Semantic Information from Monolingual and Multilingual Corpora, 195-206. London-New York: Continuum Books.

2.                   Bekavac, B. i dr. (2004). Making Monolingual Corpora Comparable: a Case Study of Bulgarian and Croatian. U: LREC2004 Proceedings, 4, 1187-1190.

3.                   Oliver, A., Tadić, M. (2004). Enlarging the Croatian Morphological Lexicon by Automatic Lexical Acquisition from Raw Corpora. U: LREC2004 Proceedings, 4, 1259-1262.

4.                   Tadić, M. (2003). Jezične tehnologije i hrvatski jezik. Zagreb: Exlibris.

5.                   Tadić, M., Šojat, K., (2003). Finding Multiword Term Candidates in Croatian. U: Proceedings of IESL2003 Workshop, 102-107.

6.                   Tadić, M., Bekavac, B. (2003). Preparation of POS tagging of Croatian using CLaRK System. U: Proceeding of RANLP2003 Conference, 455-459.

7.                   Tadić, M., Fulgosi, S. (2003). Building the Croatian Morphological Lexicon. U: Proceedings of the EACL2003 Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages, 41-46.

8.                   Tadić,M. (2002). Building the Croatian National Corpus. U: LREC2002 Proceedings, 2, str. 441-446.

9.                   Tadić, M., Šojat, K. (2002). Identifikacija prijevodnih ekvivalenata u Hrvatsko-engleskom paralelnom korpusu. Filologija. 38-39 , 247-262.

10.                 Tadić, M. (2001). Procedures in Building the Croatian-English Parallel Corpus. International Journal of Corpus Linguistics. 107-123.

 

Znanstveni radovi koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave:

Red. br.         Naziv

1.                   Tadić, M. (2003). Jezične tehnologije i hrvatski jezik. Zagreb: Exlibris.

2.                   Moguš, M., Bratanić, M., Tadić, M. (1999). Hrvatski čestotni rječnik. Zagreb:  Školska knjiga.

3.                   Tadić, M. (1991). Od korpusa do čestotnoga rječnika hrvatskoga književnog jezika. Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 27, 169‑178.

4.                   Tadić, M. (1996). Računalna obrada hrvatskoga i nacionalni korpus. Suvremena lingvistika. 41-42, 603-612.

5.                   Tadić, M. (1998). Raspon, opseg i sastav korpusa suvremenog hrvatskoga jezika. Filologija. 30-31, 337-347.

6.                   Požgaj-Hadži, V., Tadić, M. (2000). Hrvatsko-slovenski paralelni korpus. U: Erjavec, T., Gros, J. (ur.), Jezikovne tehnologije / Language Technologies 2000, 70-74. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”.

 


 SiNAPSA Neuroscience Conference 2011: Call for Symposia


Radionica OSNOVE EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA


Predavanje prof. dr. sc. Miloša Judaša "Važnost sustava zrcalnih neurona moždane kore za evoluciju jezika i simboličkog mišljenja"


Tool-Kit of Cognitive Neuroscience 2009