PROGRAM

Pregled predmeta po godinama i skupinama
- ako kliknete na naziv, naći ćete osnovne podatke o predmetu i profesorima (PDF format)
- radi preglednosti broj radova svakog pojedinog nastavnika ograničili smo na najviše deset

Jezično-komunikacijski predmeti

Metodološki, tehnički, prirodoslovni, neurokognitivni predmeti


1. godina

Bernhard Hurch

Kognitivni temelji gramatike

Eric Halgren
Ksenija Marinković

Kognitivna neurofiziologija i neuropsihologija I. i II.

Zrinka Jelaska

Temelji lingvistike

Branimir Jernej

Temelji neurobiologije

Marta Ljubešić

Rana komunikacija

Goranka Lugomer- Armano

Rani kognitivni razvoj

Ranko Matasović

Lingvističke teorije

Goranka Lugomer- Armmano

Kritički pregled modela kognitivnog razvoja

Dunja Pavličević-Franić

Komunikacijom do gramatike

Milko Mejovšek

Znanstvene metode i analiza podataka

 

 
Nike Coupon Code

Selma Supek

Funkcionalno oslikavanje mozga

  Nordstrom Coupon Code Predrag Zarevski Pamćenje, metakognicija i inteligencija


II. godina

Juraj Bakran
Damir Horga

Obrada fonetskih obavijesti

Bojana Dalbelo Bašić

Neuronske mreže

Marija Maja Brala

Kognitivna semantika

Biserka Belicza

Etika znanstvenih istraživanja

Patrick J. Devliger

Um, oštećenje i komunikacija

James Booth

Razvojna kognitivna neuroznanost

Zrinka Jelaska

Drugi jezik

Hendrikus Duifkuis

Auditorna biofizika

Melita Kovačević

Jezično usvajanje i razvoj

Velimir Išgum

Neurofiziološki signali u istraživanju kognitivnih procesa

Brian MacWhinney

Komputacijski modeli usvajanja prvoga i drugoga jezika

Miloš Judaš

Razvojna neurobiologija moždane kore

Robert Van Valin

Sintaktička teorija

Marijan Klarica

Lijekovi i mozak

Ronnie Wilbur

Bilingvizam, gluhoća i jezični poremećaji

Sven Lončarić

Analiza i razumijevanje slike

 

 

 

 

Dean Rosenzweig

Programiranje

 

 

 

 

Selma Supek

Magnetoencefalografija

    Zvonimir Šikić Logika i njezine primjene


III.godina

Diana Arapović

Analize narativne sposobnosti

Bojana Dalbelo Bašić

Uvod u umjetnu inteligenciju

Zrinjka Glovacki Bernardi

Tekstna lingvistika

Nada Bešenski

Vizualizacija kortikalnih govornih područja pomoću magnetske rezonancije i funkcionalne magnetske rezonancije

Melita Kovačević

Neuroznanost jezika

Branimir Jernej

Sinaptički prijenos i njegovi poremećaji

Ranko Matasović

Poredbena lingvistika

Davor Petrinović

Automatsko prepoznavanje govora

Csaba Pleh

Jezična obrada u tipološki različitim jezicima i u različitim populacijama

Dean Rosenzweig

Obrada prirodnog jezika

Zdravko Radman

Spoznaja u kontekstu filozofije uma

Pavao Rudan

Antropologija - populacijska biologija čovjeka

Marko Tadić

Računalna i korpusna lingvistika

Robert Savoy

Funkcionalna magnetska rezonancija

 

 

 

 

Roger K. R. Thompson

Komparativna kognicija i ponašanje